Page 13

Kiwa_Magazine_maart_2015

Tankopsl agb edrijv en verbeteren proc edures vi a audits Met veiligheid ben je nooit klaar Wie wel eens met helder weer ov er de Ro tterdamse haven is gevlog en, zal ze ongetwij feld gezien hebb en. Bezien vanuit de luch t lijk en de wi tte ci rkels in Europoo rt en de Botlek op grote, wi tte ko ektrommels . In die trommels wo rdt de brandstof voo r onze eco nomie bewaard: diesel, benzine, (minerale) oli ën en vetten voo r de vo edings middelenindustrie. Bij het opsl aan van die producten gaat veilig - heid bov en all es, stelt Sandra de Bont, directeur van VOTOB, de verenigi ng van onafhankelijk e tankopsl agb edrijv en. Ondanks dat tankopslagbedrijven aan strenge wetten moeten voldoen en onderhevig zijn aan inspecties van de overheid en certificerende instanties, monitort de branche sinds 2012 haar eigen veiligheidsprocedures. ‘Aan het werk in onze sector zijn relatief grote risico’s verbonden, dus veiligheid is niet los te zien van de bedrijfsactiviteiten’, licht De Bont toe. ‘Sterker, we bestaan bij de gratie van veiligheid en daarom zijn tankopslagbedrijven er 24/7 mee bezig.’ Safety Maturing Tool ‘Toch ben je met veiligheid nooit klaar, het kan altijd beter’, verklaart ze de ontwikkeling en introductie van de Safety Maturing Tool (SMT ) door VOTOB in 2012. ‘Daarnaast willen we als branche transparant zijn over onze veiligheidsvoorzieningen, zodat stakeholders kunnen zien welke inspanningen we leveren op dit gebied.’ De Safety Maturing Tool neemt drie elementen van de bedrijfsvoering onder de loep: de kwaliteit van de installaties (hardware), de procedures en managementsystemen voor onderhoud (software) en de veiligheidscultuur in het bedrijf (mindware). Kritisch klankbord Een medewerker belast met veiligheid, in de meeste gevallen een SQHE-manager, moet antwoord geven op honderden vragen over de drie genoemde elementen. De vraag of dit niet een geval is van een ‘slager die zijn eigen vlees keurt’, wijst De Bont af. ‘De tankopslagbedrijven doen dit voor zichzelf, zodat ze op de lange termijn veilig en duurzaam kunnen ondernemen. Ze hebben er dus alle reden toe om de SMT eerlijk in te vullen.’ De tankopslagbedrijven worden tijdens de toetsing bijgestaan door een auditor van Kiwa. De Bont: ‘Deze fungeert als kritisch klankbord en vraagt door tijdens het beantwoorden van de vragen. Klopt het wat je waarneemt? Heb je overal aan gedacht? Zo houdt de Kiwa-auditor tanksopslagbedrijven een extra spiegel voor.’ De uitkomsten van de SMT worden verwerkt in een verbeterplan voor de tankopslagbedrijven. De VOTOB maakt op haar beurt met die plannen een verbeterplan voor hele sector waarin gezamenlijke uitdagingen worden aangepakt. Hoewel de tool nog relatief jong is, laten de eerste uitkomsten al significante verbeteringen zien. Zo steeg de gemiddelde score voor ‘mindware’ van het cijfer 3,4 in 2013 (op een schaal van 5) naar 3,8 in 2014. De Bont: ‘Dat is mooi natuurlijk, maar het gaat meer om de beweging die gemaakt wordt dan om de hoogte van het cijfer.’ Meer informatie: Eef.Nauta@kiwa.nl www.votob.org ga naar extras Sandra de Bont 13


Kiwa_Magazine_maart_2015
To see the actual publication please follow the link above