Page 16

Kiwa_Magazine_maart_2015

Europese harmonis ering regeling drinkw ater noo dzakelijk Kiwa zet eerste stap met watermerk Materialen en chemicaliën die worden gebruikt in onze drinkwatervoorziening moeten een door de minister van Infrastructuur & Milieu erkende kwaliteits of daaraan gelijkwaardige verklaring hebben. Daarmee voldoen ze aan de Regeling Materialen en Chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening. Deze regeling is door de aanscherping in 2011 volgens Timmer te veelomvattend en complex geworden. Weinig te kiezen ‘We lopen aan tegen ingewikkelde procedures en vooral een veelheid aan waterproducten die nog niet aan de nieuwe regels voldoen. Voor drinkwaterbedrijven valt er daardoor weinig te kiezen qua toepasbare producten. Soms is er zelfs helemaal geen product dat aan de eisen voldoet.’ De markt voor waterproducten is bovendien erg internationaal, terwijl certificering van de producten vaak nationaal is geregeld. ‘Dat wringt’, stelt Timmer. ‘Niet alle leveranciers zijn even enthousiast om voor elk land een apart stempeltje te halen. Vandaar dat wij als drinkwatersector pleiten voor een Europese harmonisering van deze regelgeving.’ Kiw a-Watermerk Kiwa heeft naar aanleiding van de wijzigingen in de Regeling de eisen in alle van toepassing zijnde beoordelingsrichtlijnen aangepast en daar een nieuw keurmerk aan gekoppeld: het Kiwa-Watermerk. Voor dit keurmerk worden ook metalen componenten die in contact kunnen komen met drinkwater getoetst op toxicologische eisen. Voor 2011 was dit alleen voor kunststoffen en chemicaliën het geval. Met het Kiwa-Watermerk voldoen producten aan alle eisen zoals die per 2011 gelden, waarmee zowel private (dus gewenste) als publieke (verplichte) eisen zijn afgedekt. Kiwa voldoet hiermee aan een wens van de markt: één overkoepelend eisenpakket. ‘Deze regeling is voor de drinkwatersector een hulpmiddel in de kwaliteitsborging’, aldus Timmer. ‘Via Kiwa-certificatie kunnen we producten toepassen die toxicologisch boven iedere verdenking staan en functioneel en duurzaam zijn. Wij willen als sector een zo goed mogelijke kwaliteit drinkwater leveren. Dan mag het niet gebeuren dat drinkwater tijdens transport bijvoorbeeld verontreinigd raakt door schadelijke stoffen die verwerkt zijn in het leidingmateriaal, of dat de leiding functionele problemen geeft na een paar jaar.’ Meer informatie: Kees.Poortema@kiwa.nl www.oasen.nl De kw ali teit van het Nederlandse drinkw ater behoo rt tot de beste van de wereld. Om die kw ali teit te kunnen waarbo rgen is in 2011 de Regeli ng Materialen en Chemic ali ën drink- en warm tapwatervoo rziening verder aangesch erpt. De uitvo ering van deze regels is in de praktijk ech ter moeizaam, omdat ze niet Europ ees zij n geharmonis eerd. Bov endien hebb en veel producten die voo r waterbereiding en dis trib utie nodig zij n nog niet de juis te certificering. Harrie Ti mmer, onderzoeker bij drinkw aterbedrij f Oasen, pl eit voo r eenvo udig ere proc edures en Europ ese harmonis ering. ga naar extras 16


Kiwa_Magazine_maart_2015
To see the actual publication please follow the link above