Page 7

Kiwa_Magazine_maart_2015

Ni euwe NEN -norm voo r verantwoo rde montage zonnepanelen Zonneklaar Het aantal Nederlandse huizen en gebo uwen dat wo rdt uitgerust met zonnepanelen zit in de li ft. Volg ens de meest recente cij fers lagen er eind 2013 ongeveer 3,4 miljo en zonnepanelen op de Nederlandse daken, een toename van zo’n 70 proc ent ten op zich te van het jaar ervoo r. Om te bo rgen dat deze panelen veilig wo rden gemonteerd, is vo rig jaar een nieuwe norm geïntroduceerd: NEN 7250:2014 ‘Zo nne-energi esystemen - Integratie in daken en gevels - Bouwk undig e asp ecten’. Google ‘schade zonnepanelen’ en er zijn direct diverse afbeeldingen zichtbaar van projecten waar het plaatsen van zonnepanelen niet goed is gegaan. Bouwkundig ingenieur Pieter Milort van Kiwa kijkt er niet van op. ‘Veel leveranciers en montagebedrijven van zonne-energiesystemen hebben onvoldoende bouwkundige kennis om de systemen op verantwoorde wijze te monteren. Er zijn diverse montagemethodes ontwikkeld, waardoor de afgelopen jaren een flinke wildgroei is ontstaan. Zonnepanelen zijn op allerlei manieren bevestigd op de daken; de ene keer met dakhaken vastgemaakt aan panlatten, dan weer op een frame waarvoor tegels of grind als ballast worden gebruikt.’ Zekerheid Sinds vorig jaar is er echter een nieuwe norm die technische eisen stelt aan de bouwkundige integratie van zonne-energiesystemen op platte en hellende daken en aan gevels, de NEN 7250:2014. Kiwa toetst het ontwerp en de montage van zonnepanelen volgens deze norm. Belangrijke beoordelingsaspecten zijn de sterkte van de constructie (permanente belasting, windbelasting, sneeuwbelasting en regenbelasting), de waterdichtheid en brandveiligheid. Milort: ‘Toetsing geeft opdrachtgevers zekerheid over hoe een zonne-energiesysteem is ontworpen en gemonteerd - of dit wel of niet volgens de norm is gebeurd.’ De integratie van een zonne-energiesysteem in de elektrische installatie van een huis of bedrijfspand vraagt om specifieke aanpassingen. 'Daarom kan naast het bouwkundige aspect ook deze integratie in de toetsing worden meegenomen’, vertelt projectmanager Ruben Smits van Kiwa. Hij toetst volgens NEN 1010, de norm voor laagspanningsinstallaties voor huishoudelijk gebruik. Smits: ‘Zonnepanelen zorgen voor veel meer elektrische spanning op een installatie en daarom moeten zonne-energiesystemen met meer dan vier panelen al op een aparte groep zijn aangesloten. In de praktijk zie ik vaak dat dit niet het geval is. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen.’ Hogere voltages Smits vervolgt: 'Een zonne-energiesysteem draait bovendien op gelijkstroom in plaats van wisselstroom. ‘Dat zorgt voor aanzienlijk hogere voltages en dat vereist weer bedrading die hiervoor geschikt is. Een deel van de bedrading ligt op het dak, waar het kan worden aangetast door UV-licht. Ook daar moeten eigenaren van de installatie rekening mee houden.’ Andere zaken die worden gecontroleerd tijdens toetsing zijn onder meer de aanwezigheid van de juiste omvormer en een lastscheider, die verzekert dat monteurs spanningsloos onderhoud kunnen verrichten aan de omvormer. ‘Tot slot kunnen we met een warmtebeeldcamera nagaan of een paneel geen beschadigingen heeft’, besluit Smits. 'Want zonder een goed paneel heb je weinig aan een goede bouwkundige integratie.' Meer informatie: Pieter.Milort@kiwa.nl Pieter Milort 7


Kiwa_Magazine_maart_2015
To see the actual publication please follow the link above