Page 8

Kiwa_Magazine_maart_2015

Stich ting Kli maatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) introduceert het Handbo ek 3.0 voo r de CO2- Prestatieladder. Het handbo ek, dat besch rij ft ho e de CO2- reductie van bedrijv en wo rdt beoo rdeeld, is inho udelijk gewij zig d. Deze wij zingen geven bedrijv en de mog elijkh eid zich meer te ondersch eiden. Kiw a hi elp mee de beoo rdeli ngss ystematiek te veranderen. De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van hun CO2-uitstoot. Hoe meer zij doen om uitstoot te beperken, hoe hoger zij op de ladder klimmen (tredes 1 t/m 5). Een hogere trede levert hen gunningsvoordeel op bij aanbestedingen. De beoordeling van ondernemingen is in detail beschreven in het handboek CO2-Prestatieladder. Hierin staan ook het certificeringschema en bijbehorende auditchecklijsten. Behoefte aan meer onderscheid Sinds de introductie in 2009 zijn zo’n 600 bedrijven gecertificeerd. Hiervan staat ongeveer twee derde op trede 3 en een derde op trede 5. ‘Bij bedrijven die op de hoogste tredes staan, is de behoefte ontstaan om zich meer te onderscheiden’, licht Gijs Termeer, projectleider van SKAO, de gedachte achter het nieuwe handboek toe. ‘In plaats van extra tredes hebben we ervoor gekozen om de ladder ‘harder’ te maken. Dat wil zeggen dat we een aantal eisen in het handboek Co2-prestatieladder: beter inzicht in échte ambitie hebben aangepast. Ook hebben certificerende instellingen (CI) meer handvatten gekregen om reductiedoelstellingen beter te beoordelen.’ Ambi tie CO 2-reductie duidelijker Een van de hardere eisen betreft de beoordeling van de CO2-reductiedoelen. Termeer: ‘Voorheen vergeleken we de reductiedoelstelling van een bedrijf met die van de concurrentie. De vergelijking zegt alleen niets over de progressie die een bedrijf maakt. Bedrijven kunnen daarom aan de hand van maatregellijsten laten zien, hoe ambitieus hun reductiedoel is. De maatregellijsten gaan bijvoorbeeld over logistiek of de gebouwde omgeving en zijn voor alle bedrijven in een sector hetzelfde. De lijst maakt onderscheid tussen standaard, vooruitstrevende en ambitieuze maatregelen. Bedrijven met maatregelen in de laatste categorie laten zien dat ze ambitieuzer zijn dan gemiddeld voor hun sector.’ Kiwa stond aan de wieg van het eerste handboek en hielp ook mee aan Handboek 3.0. Termeer: ‘Kiwa neemt deel aan de technische commissies en harmonisatiedagen. Als SKAO hechten we veel waarde aan het oordeel van Kiwa, vooral omdat zij al sinds 2009 bij de CO2-Prestatieladder zijn betrokken.’ Sinds het ontstaan van de ladder in 2009 reikte Kiwa al 100 certificaten uit, de meeste van alle CI’s. Meer informatie: Petra.Schillemans@kiwa.nl www.co2-prestatieladder.nl Gijs Termeer 8


Kiwa_Magazine_maart_2015
To see the actual publication please follow the link above